Informácie pre

"poskytnutie
finančnej služby."

Základné informácie o žiadateľovi úveru

Offline formulár

V prípade problémov môžete vyplniť aj offline verziu formulára a zaslať ju na wfgroup@wfgroup.sk.

Poučenie

Týmto dávam podľa § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj výslovný súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov, ktoré zasielam spoločnosti WF Group, s.r.o. Poskytujem dobrovoľné údaje z formulára a sprievodných dokumentov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre (i) poskytnutie údajov tretej osobe na účely uzavretia zmluvy, ktorej predmetom bude poskytnutie finančnej služby. (ii) ich interné využitie v rámci spoločnosti WF group s.r.o. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.